ya sáꞌá rá ñaꞌan jín naꞌá ráa

 

Rá ñaꞌan sáꞌá ráa saꞌma sáꞌá jín i̱sa̱ꞌ jee kue̱ꞌe̱ꞌ nu̱u̱nꞌ saꞌma sáꞌá ráa nu̱u̱nꞌ ñuunꞌ Nuyoo. Sáꞌá ráa xi̱kɨ̱nꞌ, saꞌma vítá, rebozo, ñunu, va̱tu̱ꞌ, xI̱yo vi̱ta rollo, xi̱yo neé, so̱kotóꞌ, so̱o̱ꞌ lanchiꞌ, mancíjí, sumítɨ́nꞌ kuéꞌé. Jee kíku ráa sumítɨ́nꞌ itaꞌ jín mantel.