ne ɨɨn kúvi ráníꞌ

Kúvi ráníꞌ ɨɨn grupo ñɨvɨ ya̱ chíneí táꞌán ráníꞌ ya̱ kúvi ráníꞌ lingüistas, traductores, jín se̱ꞌya ñuunꞌ Santiago Nuyoo jín Plan de San Luis, jee násáneí ráníꞌ iniꞌ rá ñɨvɨ rá ñuunꞌ yaꞌá kaꞌvi ráa jín tee ráa tu̱ꞌun káꞌánꞌ ráa.

Ya̱ ñúꞌún iniꞌ ráníꞌ ichinúúnꞌ:  Ya̱ rá ñɨvɨ rá ñuunꞌ yaꞌá chiya̱ꞌvi ráa ñujiínꞌ sáꞌá ñuunꞌ, jín rá ñujiín nkuvi tióꞌ ya̱ta̱ꞌ, jín tu̱ꞌun káꞌánꞌ ráa.  Jee nasáneí ráa iniꞌ ɨɨn inka táꞌán ráa tee ráa jee kaꞌvi ráa tu̱ꞌun káꞌánꞌ ráa.

Tiñu saꞌá ráníꞌ sáva kenta ya̱ ñuꞌun iniꞌ ráníꞌ:  Sástákoo ráníꞌ ɨɨn nu̱u̱n sáva rá ñɨvɨ ya̱ káꞌánꞌ ráa tu̱ꞌun káꞌánꞌ kájí kuvi chuꞌun ráa rá tu̱ꞌun tee ráa jee kuvi kaꞌvi inka ka̱ꞌ ráa maa.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.